Reklamacije i prigovori

REKLAMACIJE

1. Kupac putem elektronske pošte (e-mail-om), ili u pisanoj formi izjavljuje reklamaciju prodavcu – TZUR FAMILY CENTRU  (www.kucniaparatisrbija.rs).

2. Prodavac – Family Centar  upisuje reklamaciju u knjigu reklamacija i izdaje potvrdu da ste reklamirali robu. Potvrda da je reklamacija primljena se šalje elektronskom poštom (e-mail-om) ili u pisanoj formi ako to kupac izričito zahteva .

3. Prodavac – Family centar je dužan da se o Vašem zahtevu izjasni u zakonski propisanom roku od 8 dana od dana kada je izjavljena reklamacija .

4. Prodavac – Family centar je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši, odnosno pruži predlog rešenja u zakonski propisanom roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

5. U slučaju opravdane reklamacije, u prvih 6 meseci od dana kupovine, kupac ima pravo da mu prodavac – Family centar popravi prodati artikal, zameni isti ili vrati novac u punom iznosu.

6. Popravka robe – uređaja je moguća samo uz saglasnost kupca.

7. Pravo na reklamaciju za tehničke uređaje i svu drugu robu gde je to posebno naglašeno, kupac ima u roku od 2 godine od dana kupovine.

U nastavku član 56 u integralnoj verziji preuzet iz zakona o zaštiti potrošača:

Član 56

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Obrazac

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime kucniaparatisrbija.rs (TZUR Family Centar) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u kucniaparatisrbija.rs (TZUR Family centar i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

NARUČIVANJE

  • U KORPU – pravljenje narudžbenice na uobičajen način preko sajta koristeći dugme “Dodaj u korpu”.Ovaj vid poručivanja možete vršiti u bilo koje doba dana.
  • TELEFONOM – pozovite broj 065/61-822-61 ili 063/8330-758 (radnim danima 09-18h) Potrebno je da imate e-mail adresu na koju ćete nakon izdiktirane porudžbenice operateru dobiti povratnu informaciju u kojoj će biti navedeni svi detalji vaše porudžbenice.
  • SMS-om-pošaljite poruku na broj 065/61-822-61 u kojoj ćete navesti: šifru artikla koji želite da poručite, ime i prezime, adresu isporuke, e-mail adresu. Potrvrdu sa brojem narudžbenice dobićete SMS-om na broj sa kog je poslata poruka, osim ako u samoj poruci ne naglasite da želite da ide na vašu e-mail adresu.

DOSTAVA

  • Svi proizvodi su podeljeni u dve kategorije: BESPLATNA DOSTAVA, za koje kupac ne snosi nikakve troškove prevoza i artikli za koje se prevoz plaća 250.00 RSD.

OPISI PROIZVODA

KucniAparatiSrbija će pokušati da sve artikle iz ponude opiše na najtačniji način. KucniApratiSrbija ipak ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda u potpunosti tačni i bez grešaka. Ukoliko kupljeni proizvod ne odgovara opisu proizvoda možete da ga vratite i mi ćemo vam vratiti novac.

CENE

Sve navedene cene na sajtu su sa izraženim PDVom. Ukoliko kupac poruči robu, a u međuvremenu se promeni cena tog proizvoda KucniAparatiSrbija će prihvatiti cenu koja je bila u vremenu kreiranja porudžbenice.